Text legal

TEXT LEGAL


Excepte en aquells casos en que International Project Cargo, S.L. contracta en qualitat d'agent per compte i en nom de la seva Principal, els serveis prestats per la Societat es regiran per les Condicions Generals de Contractació per a la Organització del Transport de Mercaderies incloses en la pàgina web de la Societat i inscrites en el Registre de Bens Immobles de barcelona (Condicions Generals de la Contractació), amb número d'entrada 20150001297, Diari 17, Foli 176, Seient 20150001074. El client accepta expresament que als serveis contractats per International Project Cargo, S.L. li seran aplicades dites Condicions Generals.